Hyundai Test Drive

Morrie's 394 Hyundai 44.9702367, -93.3650125.